آغار فرایند ارزیابی جایزه سرآمدی مدیریت دانش

آغاز فرایند ارزیابی سازمان‌های شرکت‌کننده در جایزه سرآمدی مدیریت دانش

فرایند ارزیابی سازمان های شرکت‌کننده در جایزه سرآمدی مدیریت دانش آغاز شد. بدین منظور بیش از 10 ارزیاب در تیم‌های 3 نفره، ارزیابی را در سازمان‌های شرکت‌کننده در جایزه را بر عهده دارند. ارزیابان جایزه سرآمدی مدیریت دانش از بین خبرگان و متخصصان مدیریت دانش کشور و براساس ضوابط مندرج در نظام‌نامه جایزه انتخاب شده اند.

فرایند ارزیابی اولین دوره جایزه سرامدی مدیریت دانش تا انتهای مهرماه ادامه خواهد داشت و پس از آن گزارش بازخورد سازمان‌ها توسط تیم‌های ارزیابی تدوین می‌شود.