برگزاری جلسه کمیته راهبری جایزه سرآمدی مدیریت دانش

اولین جلسه کمیته راهبری جایزه سرآمدی مدیریت دانش با حضور اکثریت اعضای این کمیته برگزار شد. در این جلسه رویکردهاد و اهداف کلان برگزاری این جایزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در ادامه اقدامات انجام‌شده برای برگزاری فرایند ارزیابی، توسط دبیرخانه جایزه ارائه شد و نظرات اعضای کمیته راهبری برای اجرای هرچه بهتر […]