دوره آموزشی تشریح معیارهای جایزه سرآمدی مدیریت دانش برگزار شد

دوره آموزشی تشریح معیارهای جایزه سرآمدی مدیریت دانش با حضور شرکت های حاضر در فرایند ارزیابی جایزه برگزار شد. در این دوره آموزشی، معیارها و زیرمعیارهای مدل ارزیابی توسط دبیرخانه جایزه تشریح شد. در ادامه این فرایند سازمان‌های شرکت کننده در این جایزه اظهارنامه های خود را تکمیل کرده و برای دبیرخانه ارسال می کنند.